ارورها

اتصال کوتاه و باز سنسور دما – اتصالی غیرمجاز یا نامناسب در سنسور دما

بررسی کنید ببینید سنسور دما جدا شده است (احتمال تعویض سنسور وجود دارد)

اتصال کوتاه و باز سنسور تبادل حرارت خارجی – اتصالی غیرمجاز یا نامناسب در سنسور تبادل حرارت خارجی

بررسی کنید ببینید سنسور تبادل حرارت داخلی جدا شده است (احتمال تعویض سنسور وجود دارد)

اتصال کوتاه و باز سنسور تبادل حرارت داخلی – اتصالی غیرمجاز یا نامناسب در سنسور تبادل حرارت داخلی

بررسی کنید ببینید سنسور تبادل حرارت داخلی جدا شده است (احتمال تعویض سنسور وجود دارد)

عیب در EEPROM

با کارشناسان ما تماس بگیرید.

عیب در موتور فن یا خازن کاپاسیتور

با کارشناسان ما تماس بگیرید

عیب در سنسور دمای تبادل حرارت

با کارشناسان ما تماس بگیرید

عیب در سنسور دمای اتاق

با کارشناسان ما تماس بگیرید

عملکرد یخ زدایی خودکار (در طول عملکرد یخ زدایی یا بخار بر روی واحد خارجی تولید می شود)

این یک عیب ساختاری نیست (در حالت گرمایش، این عملکرد غیرفعال می‌شود.)

نشانگر تمیز کردن خودکار (واحد داخلی بوی ناخوشایند تولید می‌کند)

عملکرد تمیز کردن خودکار را فعال کنید تا بوهای ناخوشایند را از بین ببرد

یادآوری تمیز کردن فیلتر – نشانگر تنظیم مجدد فیلتر

فیلترهای داخلی واحد داخلی را تمیز کنید یا تعویض کنید

این صفحه را به اشتراک بگذارید:

فرم درخواست خدمات