دسته بندی ارور: فیلتر

نشانگر تمیز کردن خودکار (واحد داخلی بوی ناخوشایند تولید می‌کند)

عملکرد تمیز کردن خودکار را فعال کنید تا بوهای ناخوشایند را از بین ببرد

یادآوری تمیز کردن فیلتر – نشانگر تنظیم مجدد فیلتر

فیلترهای داخلی واحد داخلی را تمیز کنید یا تعویض کنید

این صفحه را به اشتراک بگذارید:

فرم درخواست خدمات