دسته بندی ارور: سنسور دما

اتصال کوتاه و باز سنسور دما – اتصالی غیرمجاز یا نامناسب در سنسور دما

بررسی کنید ببینید سنسور دما جدا شده است (احتمال تعویض سنسور وجود دارد)

اتصال کوتاه و باز سنسور تبادل حرارت خارجی – اتصالی غیرمجاز یا نامناسب در سنسور تبادل حرارت خارجی

بررسی کنید ببینید سنسور تبادل حرارت داخلی جدا شده است (احتمال تعویض سنسور وجود دارد)

اتصال کوتاه و باز سنسور تبادل حرارت داخلی – اتصالی غیرمجاز یا نامناسب در سنسور تبادل حرارت داخلی

بررسی کنید ببینید سنسور تبادل حرارت داخلی جدا شده است (احتمال تعویض سنسور وجود دارد)

عیب در سنسور دمای تبادل حرارت

با کارشناسان ما تماس بگیرید

عیب در سنسور دمای اتاق

با کارشناسان ما تماس بگیرید

این صفحه را به اشتراک بگذارید:

فرم درخواست خدمات